Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Aktualności

2017-04-11

Gmina Polkowice przyjęła uchwałę w sprawie SUiKZP

Dnia 28 marca 2017 r. uchwałą nr XVIII/288/2017 Rada Gminy Polkowice przyjęła zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Polkowice (zwaną zmianą C Studium), która została sporządzona dla zmiany trasy planowanej linii 2x400 kV relacji Czarna – Polkowice w rejonie planowanej drogi S3 w gminie Polkowice, w zasięgu obrębów: Polkowice obręb 3 i Biedrzychowa.