Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Informacje dla właścicieli gruntów

Działki położone na trasie linii

W oparciu o wyznaczoną przez projektantów trasę linii wyznacza się wszystkie nieruchomości, których granice mieszczą się w pasie technologicznym (obszar po 35 m od osi linii), a następnie pozyskuje się wypisy z rejestru gruntów prowadzonego przez Starostwa Powiatowe. Dysponując uzyskaną w taki sposób bazą danych właścicieli przedstawiciele inwestora wiedzą, do kogo należy dotrzeć z propozycją zawarcia stosownych umów niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę linii.

Wycena nieruchomości

W częściach nieruchomości położonych w pasie technologicznym linii, zgodnie z przepisami dotyczącymi dopuszczalnych wartości pól elektromagnetycznych, wprowadza się ograniczenia dotyczące ich użytkowania. Dla każdego z właścicieli gruntów wprowadzenie ograniczeń powoduje określone straty, które są przedmiotem wyceny rzeczoznawcy majątkowego. Sporządzone przez biegłych operaty stanowią podstawę do wypłaty odszkodowań dla właścicieli nieruchomości położonych w pasie technologicznym linii. Sposób wyceny uzależniony jest m.in. od dotychczasowego przeznaczenia działki, powierzchni nieruchomości w pasie technologicznym i rodzaju użytku. Na wysokość przyznanego odszkodowania wpływa w znacznym stopniu fakt, czy na nieruchomości stanie słup, czy będą nad nią zawieszone przewody linii lub czy tylko objęta zostanie oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.

Etapy kontaktu z przedstawicielami inwestora – proponowane dokumenty do podpisania

  • spotkania informacyjne – początkowo przeprowadzane głównie w gminach lub sołectwach, dla zapoznania mieszkańców i ich przedstawicieli w samorządzie lokalnym z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym; na późniejszych etapach ukierunkowane problemowo, dla informacji lub uzgodnień rozwiązań szczegółowych przedsięwzięcia, np. uszczegółowienia przebiegu linii przez konkretne miejscowości,
  • umowa cywilnoprawna – dokument ustalający wzajemne relacje inwestora linii z właścicielem nieruchomości i określający zobowiązania stron, w tym wysokość odszkodowania z tytułu budowy linii i terminy wypłaty; po zawarciu umowy inwestor nabywa prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj. może występować z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę linii,
  • oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu – składane jest w obecności notariusza i ma na celu ujawnienie w księdze wieczystej nieruchomości prawa inwestora do budowy i utrzymania urządzeń energetycznych oraz dojazdu do nich w razie wystąpienia awarii bądź konieczności remontu czy modernizacji linii.

Niezbędne dokumenty i pomoc prawna

Zdarza się często, że nieruchomości z różnych przyczyn nie mają uregulowanego stanu prawnego. We wszystkich takich przypadkach oferujemy nieodpłatną pomoc naszych kancelarii w celu doprowadzenia dokumentów do zgodności ze stanem faktycznym. Angażujemy się również w prowadzenie spraw spadkowych, jeżeli właściciele nieruchomości wyrażają potrzebę pomocy w tym zakresie. Zdajemy sobie sprawę, że kwestie własnościowe są tematami niełatwymi i wymagającymi wiele czasu, a nierzadko też zaangażowania finansowego, dlatego zachęcamy Państwa, aby korzystając z możliwości współpracy z przedstawicielami inwestora sprawnie i szybko doprowadzić je do końca.

Z uwagi na fakt, że wielu z Państwa posiada kopie bądź odpisy dokumentów własności nieruchomości będziemy wdzięczni za udostępnienie ich naszym przedstawicielom do wglądu. Doświadczenie uczy, że zapisy w rejestrach gruntów w Starostwach Powiatowych bywają nieaktualne i im więcej możliwości weryfikacji treści dokumentów, tym szybciej można przygotować zawarcie aktu notarialnego.

Najczęściej poruszane kwestie przez właścicieli gruntów pod planowanymi liniami

  • prawo własności gruntów nie zostaje naruszone – inwestor nabywa jedynie ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu, w ściśle określonym zakresie związanym z budową i eksploatacją linii elektroenergetycznej,
  • ograniczenia na gruncie wynikające z umów zawartych z właścicielami dotyczą wyłącznie pasa technologicznego o szerokości 70 m – oznacza to m.in., że w odległości 35 m od osi linii można wznosić budynki mieszkalne i gospodarcze;
  • każdy z właścicieli gruntów położonych pod linią, niezależnie od tego, czy na jego gruncie będzie stał słup, otrzyma stosowne odszkodowanie / wynagrodzenie,
  • odszkodowanie / wynagrodzenie należne właścicielowi jest odszkodowaniem / wynagrodzeniem jednorazowym, uwzględniającym m.in. utratę wartości gruntu (o ile takowa następuje) i wypłacane będzie w dwóch ratach,
  • za straty w pożytkach i uprawach oraz w mieniu ruchomym i nieruchomym, które nastąpią w wyniku budowy bądź eksploatacji linii, właścicielom gruntów należy się dodatkowe odszkodowanie, szacowane na podstawie protokołu szkód sporządzanego w obecności właściciela gruntu,
  • przedstawiciele inwestora posiadają imienne pełnomocnictwa do prowadzenia rozmów z właścicielami gruntów; w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy żądać przedłożenia pełnomocnictw.

Za wszelkie kontakty z właścicielami nieruchomości, w tym negocjacje odszkodowań, zawieranie umów cywilnoprawnych i podpisywanie aktów notarialnych odpowiedzialna jest Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o. Spółka specjalizuje się w formalnoprawnych przygotowaniach inwestycji liniowych, czego dowodzą setki kilometrów linii przesyłowych, rurociągów do przesyłu ropy naftowej, wody i gazu, których realizacja możliwa była dzięki działaniom pracowników Agencji Promocji Inwestycji. Naszym priorytetem jest kształtowanie partnerskich stosunków między inwestorami i różnymi grupami społecznymi, środowiskowymi i zawodowymi – mającymi wpływ na proces realizacji inwestycji.