Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

O Inwestycji

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV od stacji 400/110 kV Czarna do stacji 220/110 kV Polkowice stanowi realizację celów publicznych wskazanych w art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 z późn. zm.) i jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV od stacji 400/110 kV Czarna do stacji 220/110 kV Polkowice jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jako część projektu „Poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowo-zachodniej części Polski”, na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2018 roku umowę o dofinansowanie.

Wybór trasy linii

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez PSE S.A. trasa linii przebiegać będzie przez obszary należące do:

 • 1-go województwa: dolnośląskiego,
 • 2-ch powiatów: lubińskiego i polkowickiego,
 • 3-ch gmin: Gmina Lubin, Gmina Rudna, Miasto i Gmina Polkowice

Łączna długość linii wyniesie ok. 24 kilometrów.

Ostateczny przebieg linii może różnić się od zakładanego w wyniku zastosowania wariantowania i korekt trasy wynikających m.in. z uwarunkowań społecznych, środowiskowych lub technicznych.

Dla realizacji linii napowietrznej 400 kV relacji Czarna - Polkowice niezbędne jest wykonanie przebudowy istniejącej rozdzielni 400 kV w stacji 400/110 kV Czarna oraz budowa nowej rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Polkowice.

Prace na stacji Czarna będą polegały m.in. na demontażu starych i montażu nowoczesnych urządzeń niezbędnych do prawidłowego jej funkcjonowania; wyposażeniu rozdzielni w zabezpieczenia cyfrowe; budowie nowego budynku technologicznego. Natomiast w przypadku rozbudowywanej stacji Polkowice prace obejmą m.in. wybudowanie rozdzielni 400 kV; modernizację i rozbudowę rozdzielni 220 kV i 110 kV.

Rozwiązania konstrukcyjne

Powiązanie projektowanej linii 2 x 400 kV Czarna - Polkowice z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym obejmuje:

 1. Budowę napowietrznej elektroenergetycznej linii 2 x 400 kV Czarna – Polkowice.
 2. Wprowadzenie dwóch torów 400 kV linii Czarna - Polkowice do rozdzielni 400 kV w stacji 400/110 kV Czarna.
 3. Wprowadzenie dwóch torów 400 kV linii Czarna- Polkowice do projektowanej rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Polkowice.

Podstawowe założenia projektowe linii:

 • przewody fazowe - wiązka 3 x AFL-8: 350 mm2,
 • przewody odgromowe – OPGW, każdy zawierający po 24 włókna światłowodowe,
 • średnia rozpiętość przęseł (odległość między słupami) - ok. 450 m,
 • fundamenty - prefabrykowane i terenowe, zaprojektowane dla ustalonych obciążeń i warunków gruntowych,
 • szerokość standardowego pasa technologicznego linii - 70 m (po 35 m od osi linii).

Sylwetki słupów