Skontaktuj się z nami w sprawie:

Do dyspozycji dziennikarzy jest biuro prasowe inwestycji.

Znaczenie Inwestycji

Linia elektroenergetyczna 400 kV Czarna - Polkowice jest kolejną z zaplanowanych na najbliższe lata inwestycji PSE S.A. w południowo - zachodniej Polsce. Potrzeba przebudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w tej części kraju jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorców z województw dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego.

Budowa linii połączona jest z rozbudową stacji elektroenergetycznej Polkowice o rozdzielnię 400 kV oraz transformacje 400 kV na 220 kV i 400 kV na 110 kV. Spowoduje to znaczne wzmocnienie zasilania zarówno sieci przesyłowej 220 kV, jak i dystrybucyjnej 110 kV, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo energetyczne regionu.

Rozbudowa stacji Czarna daje możliwość przesyłu mocy do stacji Polkowice i stacji Żukowice z innych elektrowni (Bełchatów, Opole), jak również od naszych zachodnich sąsiadów.

Realizacja tego zadania pozwoli rozpocząć kolejne inwestycje, bardzo istotne dla tego obszaru, a mianowicie modernizację linii 400 kV Czarna – Mikułowa oraz linii 400 kV Czarna – Pasikurowice.

Zakończenie budowy linii 400 kV od stacji 400/110 kV Czarna do stacji 220/110 kV Polkowice planuje się na rok 2017.

Krajowy System Elektroenergetyczny

PSE realizuje zadania Operatora systemu przesyłowego w oparciu o posiadaną sieć przesyłową najwyższych napięć, którą tworzy (stan na 31.12.2015 r.) 257 linii o łącznej długości 14 069 km, w tym:

 • 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km,
 • 89 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 5 984 km,
 • 167 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 971 km,
 • 106 stacji najwyższych napięć (NN),
 • podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE S.A.).

Aktualną mapę KSE można pobrać z zakładki „Materiały informacyjne”, która znajduje się w dziale „Dla właścicieli gruntów”, a także pod odnośnikiem:

www.czarna-polkowice.pl/materialy/pobierz/31

Wytworzonej w elektrowni energii elektrycznej nie można magazynować. Oznacza to, że system przesyłowy musi być na tyle elastyczny, aby w każdym momencie dostarczyć odpowiednią ilość energii do właściwych odbiorców. W pracy systemu konieczne jest jednoczesne przesyłanie energii na znaczne odległości z zachowaniem zdolności do zmiany kierunków i ilości przesyłanej energii. Aby zapewnić takie funkcjonowanie systemu, niezbędne jest utrzymywanie i rozwój sieci najwyższych napięć, dzięki którym można przesłać największą ilość energii w najkrótszym czasie oraz zminimalizować straty energii w trakcie jej przesyłu. Obecnie w Polsce eksploatowanych jest ok. 8 tys. km linii o napięciu 220 kV i ok. 6 tys. km linii o napięciu 400 kV.

Dostarczenie energii elektrycznej do gospodarstw domowych jest możliwe dzięki właściwemu funkcjonowaniu rozległego systemu przesyłu energii, czyli systemu stacji i linii elektroenergetycznych o różnych napięciach. W skrócie cały proces od momentu wytworzenia do dostarczenia energii odbiorcy wygląda następująco:

 • elektrownie produkują energię, po czym w rozdzielniach SN/NN (średnie napięcie/najwyższe napięcie) podwyższa się jej napięcie w celu przesłania na duże odległości,
 • liniami najwyższych napięć (NN, w Polsce 220 i 400 kV) przesyła się energię do lokalnych stacji NN/WN (najwyższe napięcie/wysokie napięcie), gdzie napięcie zmniejszane jest do 110 kV,
 • liniami wysokich napięć (WN, w Polsce o napięciu 110 kV) przesyła się energię na odległości nie przekraczające kilkudziesięciu kilometrów do stacji WN/SN,
 • liniami średnich napięć (SN, w Polsce o napięciach 10, 15, 20 lub 30 kV) energia przesyłana jest do typowych transformatorów słupowych SN/nn
 • liniami niskiego napięcia (nn – najniższych napięć, 400 i 230 V) energia przesyłana jest do końcowych odbiorców (gospodarstw domowych).

System przesyłowy w Polsce

System przesyłowy w Polsce wymaga wielu nowych inwestycji i modernizacji istniejącej infrastruktury. Brakuje przede wszystkim nowoczesnych linii przesyłowych 400 kV i zdolnych je obsłużyć stacji elektroenergetycznych. Bardzo istotne znaczenie ma też fakt, że większość mocy wytwórczych (elektrowni) zlokalizowanych jest na południu i w centrum kraju. Budowa linii 400 kV od stacji 400/110 kV Czarna do stacji 220/110 kV Polkowice to kolejny krok w stronę modernizacji sieci przesyłowej w tej części Polski, której ostateczny kształt ma zostać osiągnięty do roku 2030.

Planowany zakres inwestycji obejmuje następujące zadania:

 • Budowa linii 400 kV od stacji 400/110 kV Czarna do stacji 220/110 kV Polkowice
 • Rozbudowa stacji 220/110 kV Polkowice o rozdzielnię 400 kV
 • Rozbudowa stacji 400/110 kV Czarna w zakresie rozdzielni 400 kV